اخبار سایت

پرسش و پاسخ

۱
امتیاز

نحوه شناسایی اموال فرهنگی و... چگونه است؟

امضا شده : ۲۴ آذر ۱۳۹۳ مشاهده پاسخ
۱
امتیاز

در خصوص شناسایی دارایی های گذشته، به لحاظ زمان بندی و نحوه ارزیابی چگونه بایستی عمل شود؟

امضا شده : ۲۴ آذر ۱۳۹۳ مشاهده پاسخ
۰
امتیاز

جایگاه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در کدام صورت مالی است؟

امضا شده : ۲۴ آذر ۱۳۹۳ مشاهده پاسخ
۰
امتیاز

آیا میان نظام حسابداری بخش عمومی تفاوتی وجود دارد؟

امضا شده : ۲۴ آذر ۱۳۹۳ مشاهده پاسخ